Tietosuojaseloste

 

1. Tietosuojarekisterin nimi

Lasten Oz Oy:n markkinoinnin ja viestinnän henkilörekisteri

Tietosuojarekisteri julkaistu 25.5.2018

1.1 Rekisterinpitäjä
Lasten Oz OY
Y-tunnus: 2280418-1
Viilarinkatu 1 20320 Turku
puh. 02-8800650
info@ozbaby.fi

1.2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Minna Hurme
Puh: 02-8800650
info@ozbaby.fi


1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti Lasten Oz Oy:n asiakassuhteen hoitamiseen ja yhteydenpitoon, tuotemerkkien markkinointiin, tapahtumien tiedottamiseen ja muihin suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää edellä mainittujen tahojen sähköiseen kohdennettuun markkinointiin, tilastollisiin ja palveluiden kehittämistarkoituksiin. Sähköistä suoramarkkinointia lähetetään, jos käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.

1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään palveluiden ja verkkopalvelun käytön tai muun asioinnin yhteydessä saaduista tiedoista.

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään palveluiden ja verkkopalvelun käytön tai muun asioinnin yhteydessä saaduista tiedoista.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei tietojen luovutusta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Luovutamme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille: Nethit Oy, Klarna Oy, Klevu Oy, Mainostoimisto Kanava Oy, Google Analytics, Posti Oy, Oy Matkahuolto AB ja Repack.

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisteröidyt työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus järjestelmään ja he ovat sitoutuneet noudattamaan tietoturva- ja tietosuojaohjeita. Tietojärjestelmä on täysin suojattu.


9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus sekä tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 1.3. mainitulle yhteyshenkilölle.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 1.3. mainitulle yhteyshenkilölle.

 

1. Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 5.11.2010

1.1. Rekisterinpitäjä

Ozbaby
Viilarinkatu 1, Turku
FINLAND

1.2. Rekisteriasioista vastaava

Ozbaby
Viilarinkatu 1
Turku
FINLAND

1.3. Rekisterin nimi

Ozbaby.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Ozbaby.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään yhteydenottojen hoitamiseksi, asiakassuhteiden ylläpitämiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti
- lapsen syntymäkuukausi ja -vuosi

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Ozbaby.fi:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ozbaby.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat vartioiduissa tiloissa.

1.9.  Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

1.10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

1.11. Tiedon korjaaminen

 

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 

RePack

1.     Henkilötietojen kerääminen ja käyttö, tietosuoja

Verkkokauppa luovuttaa RePack-tilauksen käsittelyn ja laskutuksen kannalta välttämättömät tiedot Plan B From Outer Space Oy:lle. Asiakkaiden tiedot on tallennettu RePack-asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään tilauksen käsittelyyn ja seurantaan, etusetelin toimittamiseen sekä asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon.

Plan B käsittelee asiakkaan henkilötietoja Suomessa sovellettavien tietosuojaa koskevien lakien mukaisesti. Plan B ei myy, jaa tai vuokraa tietoja ulkopuoliselle taholle.  Plan B ei luovuta keräämiään henkilötietoja ulkopuolisille tahoille muuhun tarkoitukseen kuin tilauksen käsittelyä tai mahdollisia perintätoimia varten. Plan B pidättää itsellään oikeuden luovuttaa asiakasta koskevia tietoja viranomaisten käyttöön, mikäli asiakas on toiminut lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, muuttaa tai poistaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Tätä koskevat yhteydenotot on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen help@originalrepack.com. Rekisteriseloste on nähtävillä plan B:n verkkosivuilla osoitteessa www.originalrepack.com. Rekisteriin on estetty pääsy kaikilta muilta paitsi Plan B:n ja Verkkokaupan palveluksessa toimivilta henkilöiltä.